#36 – Norwegian Jokes

Norwegian

Svenskene har én ting vi nordmenn mangler – gode naboer. Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til en ny video på denne kanalen. Før vi starter så vil jeg bare si at denne episoden er sponset av italki.com. Hvis du vil ha privatundervisning i norsk så kan du besøke lenken i beskrivelsen under. Denne episoden handler om vitser på norsk.

[Klarer ikke å si vitsen]

Har du hørt om den svenske maleren som jobba kjemperaskt? Han ville bli ferdig før han slapp opp for maling.
Hvorfor kan jeg ikke mase når pysjamaser?
Hvorfor kan jeg ikke legge når Cola?
Svensker ler alltid tre ganger av en vits. Først når den blir fortalt, så når den blir forklart og til slutt etter et par dager når poenget går opp for dem.
Vet du hvorfor svenskene tar med seg stige i butikken? Fordi prisene er så høye.

Adam til Eva: Vil du gifte deg med meg?
Eva: Har jeg noe valg?
Så var det speilegget som følte seg helt knust.
Så var det dykkerne som likte dype vitser.
Så var det fotballspilleren som var helt bak mål.
Da jeg forsto at kona mi var helt spesiell, så bestemte jeg meg for å gifte meg med henne. Åja, hvorfor er hun så spesiell? Vel, hun var den eneste som ville gifte seg med meg da.

Det er tre gode grunner til å bli lærer: juni, juli og august.
Hva er flertallsformen av «en bil»? Kø.
Så var det sjakkspilleren da som ble helt matt da han tapte.
Har du hørt om blondinen som listet seg forbi medisinskapet? Hun ville ikke vekke sovepillene.

Så var det blondinen som kom inn i en databutikk og spurte om de hadde gardiner til Windows.
Hva er ikke verdt en eneste krone? 50 øre.
I banken:
– Unnskyld, jeg kan ikke betale ned på lånet denne måneden dessverre.
– Men det sa du jo forrige måned også!
– Der kan du se! Ikke betalte jeg heller, så jeg er til å stole på.

Har noen her mistet en 50-lapp?
Ja, ja! Jeg har mistet den.
Hvor mistet du den da?
Der du fant den!

Svensken, dansken og nordmannen skulle se hvem som kunne svømme lengst. Først prøvde svensken seg og klarte 300 meter. Deretter prøvde dansken seg og han klarte 400 meter. Så var det nordmannens tur. Nordmannen svømte 600 meter, men så sa han at han ikke orket mer og svømte tilbake.

Nå er denne videoen ferdig. Tusen hjertelig takk for at dere så på videoen og hvis dere likte den, så kan dere gjerne legge igjen en kommentar og en «like». Vi snakkes neste gang. Ha det bra!

English

The Swedes have one thing we Norwegians are missing – good neighbors. Hello everyone and welcome to a new video on this channel. Before we start I want to say that this episode is sponsored by italki.com. If you want private lessons in Norwegian, you can visit the link in the description below. This episode is about jokes in Norwegian.

[Fails to say the joke]

Have you heard of the Swedish painter who worked really quickly? He wanted to be finished before he ran out of paint.
Why can’t I whine when pajamas? [pun in Norwegian] Why can’t I lay when Cola? [pun in Norwegian] Swedes always laugh three times about a joke. First when it’s told, then when it is explained and finally a few days later when they understand the joke.
Do you know why the Swedes bring a ladder to the store? Because the prices are so high.

Adam to Eve: Will you marry me?
Eve: Do I have a choice?
Then there was the fried egg who felt devastated. [pun in Norwegian] Then there were the divers who enjoyed deep jokes.
Then there was the football player who was behind the goal. [pun in Norwegian] When I realized that my wife was very special, I decided to marry her. Oh, why is she so special? Well, she was the only one who wanted to marry me.
There are three good reasons to be a teacher: June, July and August.

What is the plural form of “a car”? Queue.
Then there was the chess player that was tired when he lost. [pun in Norwegian] Have you heard about the blonde who tiptoed past the medicine cabinet? She didn’t want to wake up the sleeping pills.

Then there was the blonde who got into a computer store and asked if they had curtains for Windows.
What is not worth one krone? 50 øre.
In the bank:
– Sorry, I can’t pay off the loan this month unfortunately.
– But you said that last month as well!
– There, you see! I didn’t pay so you can trust me.

Has anyone here lost a 50 kroner-bill?
Yes, yes! I’ve lost them.
Where did you lose it then?
The place you found it!

The Swede, the Dane and the Norwegian wanted to see who could swim the longest. First the Swede tried and he swam 300 meters. Then the Dane tried and he swam 400 meters. Then there was the Norwegian. The Norwegian swam 600 meters, but then he said that he was tired and swam back.

Now this video is finished. Thank you so much for watching this video and if you liked it, feel free to leave a comment and a “like”. See you next time. Good bye!

About the Author

Peder B. Helland
Peder B. Helland is the creator behind Learn Norwegian Naturally. He hopes you enjoy the content on this site and would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to his newsletter to receive exclusive Norwegian content and news updates about Learn Norwegian Naturally. You can unsubscribe whenever you want. Found an error or problem on the site? Report the issue here.