#34 – How To Make Norwegian Friends & Language Partners

Norwegian

Hallo alle sammen og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen! En av utfordringene man kan møte på når man lærer et nytt språk, er jo at det kan være vanskelig å finne folk som har det språket som morsmål.

Jeg er derfor veldig glad for at HelloTalk kontaktet meg og spurte om jeg kunne snakke om appen deres. HelloTalk er en veldig bra og gratis språkapp som gir deg muligheten til å bli kjent med folk som snakker det språket som du har lyst til å lære. På denne måten så kan du for eksempel øve på norsk med en som har norsk som morsmål.

Etter at du har opprettet en konto på HelloTalk, så er det på tide å søke etter nye språkvenner. For eksempel: hvis ditt morsmål er engelsk, så kan du søke etter folk som lærer engelsk og som har norsk som morsmål. Du kan deretter besøke profilene til folk som kom opp da du søkte og legge til dem du har lyst til å legge til. Hvis den andre personen godtar forespørselen din, så er det på tide å øve på norsk!

En veldig positiv ting med HelloTalk er at HelloTalk har mange funksjoner som du kan bruke når du skal øve på norsk. Hvis du trykker på en melding i HelloTalk, så kommer det opp mange forskjellige alternativer.

Du kan:
1) Oversette meldingen til ditt morsmål
2) Du kan legge til setningen i favoritter som gjør at du enkelt kan finne tilbake til setningen senere
3) Du kan rette setningen og legge til kommentarer til din språkpartner
4) Hvis språket i meldingen bruker et annet alfabet enn det du er vant til, så kan du også gjøre om setningen til det alfabetet du er vant til å bruke
HelloTalk gir deg også muligheten til å sende lydklipp. For å gjøre dette så trykker du på dette lille symbolet her. For å spille av et lydklipp så trykker du rett og slett bare på det. En veldig kul funksjon HelloTalk har er at du også kan transkribere lydklipp til tekst.

Hvis du og språkpartneren din har lyst til å snakke sammen «live», så kan dere også ringe hverandre gratis i appen.
En veldig kul og nyttig funksjon som HelloTalk har er språkutvekslingsfunksjonen. Denne funksjonen gjør at du og partneren din får beskjed om hvor lenge dere skal skrive eller snakke på et språk før dere bytter til det andre språket. Dette vil si at du og partneren din får øvd like mye på hvert deres språk og det er jo veldig bra – sånn at det ikke blir at man bare snakker ett språk med hverandre.

Som sagt tidligere så har man en profil på HelloTalk, men det kan jo hende at du kanskje ikke vil dele hvilken by du kommer fra eller hvilket land du kommer fra. Heldigvis så har HelloTalk mange innstillinger som går på hvor mye du vil dele med de andre brukerne. For eksempel så kan du velge å ikke dele hvilken by eller hvilket land du kommer fra. Man har også mulighet til å blokkere andre brukere hvis det er behov for det.

Det er mange andre funksjoner i HelloTalk som jeg ikke har nevnt enda. Man kan for eksempel sende bilder, man kan tegne i appen og sende disse tegningene, og man kan starte gruppesamtaler.

Jeg synes HelloTalk er en veldig bra språkapp og jeg anbefaler absolutt alle å laste ned denne appen og prøve den ut, spesielt med tanke på at den er gratis. Det er noen begrensninger når det kommer til hvor mange ganger man kan oversette meldinger også videre, men ved å betale litt så kan man få ubegrenset tilgang til alle funksjonene.

HelloTalk er tilgjengelig både på iOS- og Android-enheter. Man kan laste ned appen ved å:
1) Søke på “HelloTalk” i App Store eller Google Play
2) Besøke lenken i beskrivelsen under
3) Besøke www.HelloTalk.com i nettleseren din

Mitt navn er PederNorway på appen, så legg meg gjerne til hvis dere lager dere en bruker!

Tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden av Learn Norwegian Naturally.

Ha det bra, alle sammen! Vi snakkes.

English

Hello everyone and welcome to a new video on this channel! One of the challenges you can meet when you are learning a new language, is that it might be difficult to get to know people that have that language as their native language.

I am therefore very happy to share that HelloTalk contacted me and asked if I could talk about their app. HelloTalk is a great and free language app that gives you the possibility to make friends with people that have the language you are learning as their native language. This way you can for instance practice Norwegian with a native Norwegian.

After you have created an account, it’s time to search for new language friends. For example, if your native language is English you can search for native Norwegians that want to practice their English.
You can visit people’s profiles and add people as language partners if you want. If the other person accepts your request, it’s time to practice Norwegian!

A very positive thing about HelloTalk is that it offers a lot of functionality to make it easier when you’re practicing Norwegian.
If you click on a message in HelloTalk, you have many choices. You can:
1) Translate the message into your native language
2) Add the sentence to your favorites so that you can find the sentence easily later
3) Correct the sentence and add comments to your language partner
4) If the language uses another alphabet than what you’re used to, you can also transliterate the sentence to the alphabet you are used to.

HelloTalk gives you the opportunity to send audio messages as well. Click on this little symbol here to record. To play the audio message, simply click on it. A very cool function HelloTalk has is that you can also choose to transcribe the audio into text. If you and your partner want to speak “live”, you can also call each other for free within the app.

A really cool feature that HelloTalk has is the “Language Exchange”-feature. This function tells you and your partner to speak or write in one language for a set amount of time, before switching to the language your partner is learning. This means that you and your partner get practice in the languages you are learning and that’s very good – this way you don’t only speak one language with each other.

As mentioned earlier you have a profile on HelloTalk, but it might be that you don’t want to share what city or country you come from. Fortunately HelloTalk has several settings when it comes to what you want to share with others. For example you can choose to not share what city or country you come from. You also have the possibility to block users if you want.
There are many other features in the app that I haven’t mentioned yet. You can for instance send photos, you can draw in the app and these drawings and you can start group chats.

I think HelloTalk is a very good app and I definitely recommend downloading it and trying it out, especially considering it’s free. There are some limitations when it comes to how many times you can translate messages etc., but for a low price you get unlimited access to these functions.

The app is available on iOS and Android devices. You can download the app like this:
1) Searching for “HelloTalk” in App Store or in Google Play.
2) Clicking the link in the description below.
3) Visiting www.HelloTalk.com in your browser.

My name is PederNorway on the app, so feel free to add me if you make an account!
Thank you very much for watching this episode of Learn Norwegian Naturally.
Good bye, everyone! I’ll see you later.

About the Author

Peder B. Helland
Peder B. Helland is the creator behind Learn Norwegian Naturally. He hopes you enjoy the content on this site and would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to his newsletter to receive exclusive Norwegian content and news updates about Learn Norwegian Naturally. You can unsubscribe whenever you want. Found an error or problem on the site? Report the issue here.